Статьи

Козаки — характерники

Добавлено в закладки: 0

 

Характерники України оповиті славою та легендами, бо вміли робити незбагненні речі. Без допомоги рук їли вареники зі сметаною, як знаменитий Пацюк у фільмі «Вечори на хуторі біля Диканьки». А без жартів – козаки-характерники та їх таємниці залишаються недослідженими, достовірних джерел про них дуже мало.

Найпопулярніша версія – співставлення зі словом «характер». Людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих, сприймалась як особлива. Якщо вона ще й була грамотною (історики стверджують, що деякі козаки Запорозької Січі знали до дванадцяти мов), просте населення казало, що це чаклун, «галдовник». Прикладом є одна з легенд про писаря Поповича: «знав він все наперед (передбачував майбутнє), бо читав це в книжці, яку носив із собою».

Менше відомий варіант, в якому характерництво пов’язують з давніми аріями та санскритом. Вчені вказують на корінь «хара», що перекладається як «божественна енергія». Звідси виводять: «той, хто володіє божественною енергією».

Чи дає це підставу стверджувати, що легенди про надлюдські здібності деяких запорожців – правда? Так вважають відомі історики Яворницький та Куліш. На їхню думку, козаки-характерники могли робити наступні речі:

ухилятися від куль та брати розпечені ядра голими руками;
перекидатися на вовків;
наводити ману та сон на людей;
бачити на велику відстань навколо себе;
провіщати майбутнє;
бути довго під водою і виходити з неї сухими;
без ключів відкривати замки.
Подібні свідчення є у поважних вчених. Папроцький, польський історик, переповідаючи похід 1583 року Самійла Зборовського, каже, що гетьман хотів покарати одного запорожця. Його товариші не допустили цього, мотивувавши тим, що побратим вміє кулі ворогів замовляти. На схожі випадки посилається Мартін Бєльський (Ясси, 1577 рік, битва Івана Підкови). Скальковський говорить про гайдамак, яких не може гармата умертвити.
Ще одна з найцікавіших здібностей, якою володіли козаки-характерники – обертання на вовків. Про цю властивість найпершими є згадки у Геродота. В книзі «Мельпомена» він описує скіфські племена, серед яких були нерви – вовкулаки. (Ці народності кочували по території сучасної України. Висновок зробити неважко). Давній культ воїна-звіра просліджується в пізніші, християнські часи. Святий Юрій (Георгій Переможець) – не тільки воїн, захисник, але й вважається покровителем цих тварин. Пантелеймон Куліш взагалі прямо вказує, що «навчилися ваші предки від хижаків поганих».Про перевертнів пишеться у «Слові о полку Ігоревім». Втікаючи з полону, князь зіскакує з коня у звіриному вигляді. ин. Пантелеймон Куліш взагалі прямо вказує, що «навчилися ваші предки від хижаків поганих».Це відображено у багатьох легендах. Збереглося переповідання про Матвія Шутя, який перевіз через річку вовка, а той три роки потому прийшов у вигляді чоловіка, щоб подякувати. Шануючи козацькі звичаї, характерники на добро відповідали добром.
Також козаки-характерники вміли наводити на людей ману . Коли під Хортицею зустрілося військо російського царя з турками, явився один запорожець. Він спіймав голими руками ядро і зробив так, що вороги самі перебили один одного. Інше оповідання каже, що коли запорожців заскочили у полі поляки і поскакали, щоб порубати їх, то побачили тільки дубовий гайок.
Таких розповідей багато, в них фігурують відомі особистості. Вчені вважають, що деякі кошові та гетьмани – характерники України. Ними є:
отаман Северин Наливайко;
фастівський полковник Семен Палій;
сподвижник Богдана Хмельницького та герой Корсунської битви Максим Кривоніс;
Іван Богун, який міг вийти з невеликим загоном проти цілого війська;
кошовий Григорій Сагайдачний, «який виходив з води сухим, куль уникав»;
Іван Нечай, для якого поляки тримали заряджену срібним ґудзиком рушницю.
Казали в народі, що також Іван Сірко великий характерник. Його прізвище походить від «сірий», має вовчу етимологію. Вороги боялись отамана, називали «урус шайтан».
Скептики скажуть, що все піддається поясненню. Сміливий – от і викликав страх. Вмів гарно маскуватися – ставав невидимим. Але питання не зникає. Хто такі козаки-характерники – міфічні істоти чи реальні особи? Кожний вирішує на власний розсуд.

                         ПЕРЕВОД
с  украинского  языка  на  русский  язык

Характерники   Украины окутаны славой и легендами, потому что умели делать непостижимые вещи.
Без помощи рук ели вареники со сметаной, как знаменитая Крыса в фильме «Вечера на хуторе у Диканьки». А без  шуток – казаки-характерщики и их секреты остаются неисследованными, достоверных источников о них очень мало. Самая популярная версия – сопоставление со словом «характер». Человек, имевший большую силу воли, несгибаемый нрав, вызывал уважение окружающих, воспринимался как особенный. Если он еще и был грамотный (историки утверждают, что некоторые казаки Запорожской Сечи знали до двенадцати языков), простое население говорило, что это колдун, «голдовник». Примером является одна из легенд о писаре Поповиче: «знал он все заранее (предсказывал будущее), потому что читал это в книге, которую носил с собой».Менее известен вариант, в котором характерничество связывают с древними ариями и санскритом.Ученые указывают на корень «хара», который переводится как «божественная энергия». Отсюда выводят:«обладающий божественной энергией».Дает ли это основание утверждать, что легенды о сверхчеловеческих способностях некоторых запорожцев – правда? Так считают известные историки Яворницкий и Кулиш. По их мнению, казаки-характерщики могли делать следующие вещи:уклоняться от шаров и брать раскаленные ядра голыми руками; опрокидываться на волков; наводить ману и сон на людей; видеть на большое расстояние вокруг себя; предвещать будущее;быть долго под водой и выходить из нее сухими; без ключей открывать замки. Подобные свидетельства есть у уважаемых ученых. Папроцкий, польский историк, рассказывая про поход 1583 Самойла Зборовского, говорит, что гетман хотел наказать одного запорожца. Его товарищи не допустили этого, мотивировав тем, что собрат умеет шары врагов заказывать. На схожие случаи ссылается Мартин Бельский (Яссы, 1577 год, битва Ивана Пидковы). Скальковский говорит о гайдамаках, которых не может пушка умертвить. Еще одна из наиболее интересных способностей, которой владели козаки-характерники — превращения в волков. Об этом свойстве самыми первыми являются упоминания у Геродота.  В книге «Мельпомена» он описывает скифские племена, среди которых были нервы — вурдалаки. (Эти народности кочевали по территории современной Украины. Вывод сделать нетрудно).  Давний культ воина-зверя прослеживается в  более поздние, христианские времена. Святой Юрий (Георгий Переможець) — не только воин, защитник, но и считается покровителем этих животных. Пантелеймон Куліш вообще прямо указывает, что «научились  ваши предки от хищников».  Это отражено во многих легендах. Сохранилось пересказ о Матвее Шуте, который перевез через реку волка, а тот три года спустя пришел в виде мужчины, чтобы поблагодарить. Уважая казацкие обычаи, характерники на добро отвечали добром.
Также казаки-характерщики умели наводить на людей ману. Когда под Хортицей встретилось войско русского царя с турками, явился один запорожец. Он поймал ядро ;;голыми руками и сделал так, что враги сами перебили друг друга. Другой рассказ говорит, что когда в  поле запорожцев заметили   поляки и  поскакали, чтобы порубить их, то увидели только дубовую рощу.Таких рассказов много, в них фигурируют известные личности. Ученые считают, что некоторые кошевые и гетманы – характерники Украины. Ими являются:атаман Северин Наливайко;
фастовский полковник Семен Палий;
сподвижник Богдана Хмельницкого и герой Корсунской битвы Максим Кривонос;
Иван Богун, который мог выйти с небольшим отрядом против целого войска;
кошевой Григорий Сагайдачный, «выходивший из воды сухим, шаров избегал»;
Иван Нечай, для которого поляки держали заряженное серебряной пуговицей ружье.
Говорили в народе, что также Иван Сирко большой характерник. Его фамилия происходит от «серый», имеет волчью этимологию. Враги боялись атамана, называли «урус шайтан».
Скептики скажут, что все объясняется. Смелый – вот и внушил страх. Умел хорошо маскироваться – становился невидимым. Но вопрос не исчезает. Кто такие казаки-характерщики – мифические существа или реальные личности? Каждый решает по своему усмотрению.

https://myukraine.org.ua/kozaky-kharakternyky/
МОЯ  УКРАИНА
Познавательный интернет-журнал
 О  характерникахПонравилось? Поделись!

0

Автор публикации

не в сети 7 часов

Lyubina

411
Пенсионерка
Комментарии: 201Публикации: 579Регистрация: 21-08-2021

Пенсионерка

https://web24.com.ua/

Напишите комментарий

Техподдержка сайта
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Пол
Генерация пароля